Close
title
f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข่าวสารทางหลวง
title
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการปรับปรุงถนนเขาวง – หน้าเขา กิจกรรมขยายไหล่ทางแอสฟัลต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ทางหลวงหมายเลข 4246 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาวง – หน้าเขา ระหว่าง กม.14+925 – กม.20+492

แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) โดย ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการปรับปรุงถนน เขาวง – หน้าเขา กิจกรรมขยายไหล่ทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4246 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาวง – หน้าเขา ระหว่าง กม.14+925 – กม.20+492 แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)  จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง และร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567  เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการรับรู้ แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในโครงการได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบริเวณดังกล่าว
title
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2565 – วันที่ 28 กันยายน 2565 โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง กิจกรรมขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ห้วยปริก – บ้านส้อง ระหว่าง กม.80+896 – กม.86+000

แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) โดย ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2565 – วันที่ 28 กันยายน 2565 โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง กิจกรรมขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ห้วยปริก – บ้านส้อง ระหว่าง กม.80+896 – กม.86+000 ระยะทาง 5.104 กม. วงเงินงบประมาณ 50,000,000.00 บาท ท้องที่ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการรับรู้ แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในโครงการได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบริเวณดังกล่าว
title
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2565 – วันที่ 28 กันยายน 2565 โครงการปรับปรุงถนนสายช่องช้าง-นาสาร ทางหลวงหมายเลข 4229 ตอน ช่องช้าง – นาสาร ระหว่าง กม.3+250 – กม.14+600

แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) โดย ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2565 – วันที่ 28 กันยายน 2565 โครงการปรับปรุงถนนสายช่องช้าง-นาสาร ทางหลวงหมายเลข 4229 ตอน ช่องช้าง – นาสาร ระหว่าง กม.3+250 – กม.14+600 ระยะทาง 10.350 กม.วงเงินงบประมาณ 30,000,000.00 บาท ท้องที่ตำบลตำบลพรุพี และ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการรับรู้ แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในโครงการได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบริเวณดังกล่าว