f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2565 – วันที่ 28 กันยายน 2565 โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง กิจกรรมขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ห้วยปริก – บ้านส้อง ระหว่าง กม.80+896 – กม.86+000
ลงวันที่ 22/09/2565
แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) โดย ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2565 – วันที่ 28 กันยายน 2565 โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง กิจกรรมขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ห้วยปริก – บ้านส้อง ระหว่าง กม.80+896 – กม.86+000 ระยะทาง 5.104 กม. วงเงินงบประมาณ 50,000,000.00 บาท ท้องที่ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการรับรู้ แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในโครงการได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบริเวณดังกล่าว

'