f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างสะพานและอาคารระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก-ควนสว่าง ที่ กม.48+094 และ ที่ กม.53+488 ปริมาณงาน 2 แห่ง 12/03/2563 สทล.16 ขท.สฎ. 3 (เวียงสระ)/พ.5.1/ 279 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
32 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ - ควนสามัคคี ตอน 1 ที่ กม. 0+936.500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 - ลว.31 มี.ค. 63 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
33 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 9.00 ม.ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.EE -101-113 ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงช้าง-ควนสามัคคี ตอน 1 ระหว่าง กม.20+350-กม.23+465 ระยะทางดำเนินการ 3.115 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/03/2563 ิbd-สฎ.3/3/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
34 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ - บางสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.70+420-กม.73+420 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/03/2563 bd.-สฎ.3/ 2 /2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
35 จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 00410400 ตอน ท่าชี-ถ้ำพรรณรา ที่ กม.225+815 (ด้านขวาทาง) 25/02/2563 ิbd.-สฎ.3/1/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
36 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน 11 รายการ 04/12/2562 สฎ3/1/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
37 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 05/08/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
38 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 9.00 ม. ตามมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EE-101-105 ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ – ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.37+330 – กม.38+905 (EB) ปริมาณงาน 46 ต้น 04/04/2562 bd-สฎ.3/33/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
39 งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) เพื่อจ้างเหมางานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม จำนวน 1,165.00 ต้น 04/02/2562 สฎ.3/34/2562 ลว.1 มี.ค. 62 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
40 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4039 ตอน ยางอุง – นาสาร ระหว่าง กม.3+000 – กม.4+313 ปริมาณงาน 25,000 ตร.ม. 12/12/2561 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
41 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ – บางสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.98+315 – กม.98+685 ระยะทางดำเนินการ 0.370 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2561 bd-สฎ.3/30/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 31 ถึง 41 จาก 41 รายการ