f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน บางรูป-พระแสง ตอน 3 ที่ กม.72+139.225 (แยกสินเจริญ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 bd-สฎ.3/16/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
17 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ตอน 2 ระหว่าง กม.44+425 - กม.69+072 ปริมาณ 1 แห่ง 25/03/2563 bd-สฎ.3/15/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
18 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4219 ตอน ปลายหลิก-ทับใหม่ ระหว่าง กม.14+000-กม.16+500 ระยะทางดำเนินการ 2.500 กม. ปริมาณงาน 22,800 ตรม. 30/03/2563 bd-สฎ.3/18/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
19 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 บนทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก – ควนสว่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.40+350– กม.40+850 ระยะทางดำเนินการ 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 ิbd.-สฎ.3/20/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
20 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 บนทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก–ควนสว่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.54+300– กม.54+600 ระยะทางดำเนินการ 0.300 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 ิbd.-สฎ.3/19/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
21 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARD RAIL) ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ตอน 3 ระหว่าง กม.63+100 - กม.64+128 ระยะทางดำเนินการ 1.028 กม. ปริมาณ 1 แห่ง 31/03/2563 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
22 โครงการพัฒนทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิืภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.70+420-กม.73+420 ปริมาณงาน 1 แห่ง ครั้งที่ 2 17/03/2563 bd-สฎ.3/10/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
23 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนเวียงสระ - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+600 - กม.83+375 ระยะทางดำเนินการ 4.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 bd.-สฎ.3/ 13 /2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
24 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ-ควนสามัคคี ที่ กม.3+000 (โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18) และ ที่ กม.13+500 (โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา) ระยะทางดำเนินการ 2.000 กม. ปริมาณงาน 2 แห่ง 19/03/2563 bd.-สฎ.3/ 14 /2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
25 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4219 ตอน ปลายหลิก-ทับใหม่ ที่ กม.5+600 (โรงเรียนอนุบาลงามทอง), ที่ กม.7+900 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุหวายน้ำ) และ ที่ กม.10+850 (โรงเรียนจิตประชาราษฎร์) ปริมาณงาน 3 แห่ง 19/03/2563 bd.-สฎ.3/ 12 /2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
26 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ควนสามัคคี - พระแสง ที่ กม.42+650 (โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ), ที่ กม.43+880 (โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา) และ ที่ กม.44+325 (โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต) ปริมาณงาน 3 แห่ง 19/03/2563 ิbd.-สฎ.3/11/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
27 จ้างเหมาโครงการพัมนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ-ควนสามัคคี ตอน 2 ที่ กม.9+291 ระยะทางดำเนินการ 0.200 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 ิbd-สฎ.3/7/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
28 จ้างเหมาโครงการ พัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ควนสามัคคี-พระแสง ที่ กม.48+275 ปริมา๊ณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 bd-สฎ.3/8/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
29 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ตอน 2 ที่ กม.82+914 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 สทล.16 ขท.สฎ. 3 (เวียงสระ)/พ.5.1/ 280 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
30 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคาระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4224 ตอน ห้วยทรายขาว-ห้วยปริก ระหว่าง กม.3+000-กม.4+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 ิbd.-สฎ.3/6/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 41 รายการ