f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2563 โดยมี รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าหมวด, หัวหน้างาน และ ข้าราชการ
ลงวันที่ 12/05/2563
วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2563 โดยมี รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าหมวด, หัวหน้างาน และ ข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม ตามวาระการประชุมดังนี้
1.การสรุปการหาตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา
2.การเตรียมความพร้อมในการบริหารสัญญา
3.การสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563
4. การเตรียมความพร้อมของพื้นที่เนื่องจากเข้าฤดูฝน
5.การรายงานในระบบ Plannet version PN 2020
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

'