f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2565 – วันที่ 28 กันยายน 2565 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน
ลงวันที่ 22/09/2565
แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) โดย ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2565 – วันที่ 28 กันยายน 2565 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน นาสาร–เวียงสระ ระหว่าง กม.44+580–กม.57+567 เป็นช่วง ๆ อ.บ้านนาสารและ อ.เวียงสระ, ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก–ควนสว่าง ระหว่าง กม.35+547–กม.42+325 เป็นช่วง ๆ อ.ชัยบุรี, ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน บางรูป–พระแสง ระหว่าง กม.71+400–กม.90+844 เป็นช่วง ๆ อ.พระแสง, ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงช้าง–ควนสามัคคี ระหว่าง กม.33+800–กม.42+271 เป็นช่วง ๆ อ.เคียนซา, ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ–ควนสามัคคี ระหว่าง กม.4+150–กม.17+400 เป็นช่วง ๆ อ.เคียนซา, ทางหลวงหมายเลข 4219 ตอน ปลายหลิก–ทับใหม่ ระหว่าง กม.13+715–กม.15+715 เป็นช่วง ๆ อ.เคียนซา, ทางหลวงหมายเลข 4229 ตอน ช่องช้าง–นาสาร ระหว่าง กม.1+800–กม.17+500 เป็นช่วง ๆ อ.บ้านนาสารโครงการปรับปรุงถนนสายช่องช้าง-นาสาร ทางหลวงหมายเลข 4229 ตอน ช่องช้าง – นาสาร ระหว่าง กม.3+250 – กม.14+600 ระยะทาง 10.350 กม.วงเงินงบประมาณ 50,000,000.00 บาท
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการรับรู้ แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในโครงการได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบริเวณดังกล่าว

'